Fondacija “opštinska Kancelarija za prevenciju narkomanije, bolesti zavisnosti i rizičnih ponašanja” Kotor je nevladina, neprofitna organizacija koja je formirana na osnovama partnerskih odnosa, a prema Sporazumu o saradnji između Opštine Kotor, Specijalne psihijatrijske bolnice Kotor Odjeljenja za bolesti zavisnosti, i NVO Forum Syd Balkans (sada Forum MNE).

Osnovni principi djelovanja u oblasti prevencije definisani su Akcionim planom za prevenciju narkomanije u Crnoj Gori, a sprovode se kroz aktivnosti Kancelarije:

partnerstvo – multidisciplinarni pristup, konzistentnost i komplementarnost;
koordinacija – upravljanje i planiranje aktivnostima na lokalnom nivou;
komunikacija – uključivanje svih zainteresovanih strana;
informisanost – planirano i standardizovano prikupljanje informacija, njihova razmjena i plasiranje u javnosti;
istraživanje – kontinuirana istraživanja, analiza i interpretacija podataka;
monitoring – razrada i primjena mjerljivih indikatora – očekivanih rezultata, praćenje i nadzor aktivnosti;
evaluacija – analiza i procjena rezultata, dostupnost rezultata i modifikacija interventnih mjera.
 
Korisnici aktivnosti Kancelarije su svi građani opštine Kotor, bilo da su direktno suočeni sa problemom bolesti zavisnosti ili žele da se  informišu i aktivno uključe u programe prevencije.

VIZIJA
: Unaprijeđeno zdravlje i kvalitet življenja građana zasnovano na zdravim stilovima života i smanjenom broju mladih koji konzumiraju psihoaktivne supstance.

MISIJA
: Kancelarija za prevenciju bolesti zavisnosti i rizičnih ponašanja Kotor  doprinosi razvoju zajednice kroz multisektorsko i multidisciplinarno sprovođenje programa prevencije bolesti zavisnosti i rizičnih ponašanja kod djece i omladine, kao i razvijanje savjetodavnog servisa i promociju zdravih stilova življenja, aktivizma, uključivanja mladih, i volonterizma građana.

Ciljne grupe na koje su fokusirane aktivnosti Kancealrije obuhvataju:
djecu i mlade od 11 do 19 godina;
rizične grupe mladih od 19 do 27 godina;
roditelje - porodicu;
odrasle koji rade sa mladima;
društvenu zajednicu.
Copyright © 2008. all right reserved. Prevencija Kotor