Kancelarija za prevenciju bolesti zavisnosti, RE populaciju i rodnu ravnopravnost
 • Prevencija narkomanije Kotor
 • Prevencija narkomanije Kotor
 • Prevencija narkomanije Kotor
 • Prevencija narkomanije Kotor

 • “Kancelarija za prevenciju bolesti zavisnosti, RE populaciju i rodnu ravnopravnost” Kotor je nevladina, neprofitna organizacija koja je formirana na osnovama partnerskih odnosa, a prema Sporazumu o saradnji između Opštine Kotor, Specijalne psihijatrijske bolnice Kotor Odjeljenja za bolesti zavisnosti, i NVO Forum Syd Balkans (sada Forum MNE).

  Osnovni principi djelovanja u oblasti prevencije definisani su Akcionim planom za prevenciju narkomanije u Crnoj Gori, a sprovode se kroz aktivnosti Kancelarije:

  partnerstvo – multidisciplinarni pristup, konzistentnost i komplementarnost;
  koordinacija – upravljanje i planiranje aktivnostima na lokalnom nivou;
  komunikacija – uključivanje svih zainteresovanih strana;
  informisanost – planirano i standardizovano prikupljanje informacija, njihova razmjena i plasiranje u javnosti;
  istraživanje – kontinuirana istraživanja, analiza i interpretacija podataka;
  monitoring – razrada i primjena mjerljivih indikatora – očekivanih rezultata, praćenje i nadzor aktivnosti;
  evaluacija – analiza i procjena rezultata, dostupnost rezultata i modifikacija interventnih mjera.
  Korisnici aktivnosti Kancelarije su svi građani opštine Kotor, bilo da su direktno suočeni sa problemom bolesti zavisnosti ili žele da se  informišu i aktivno uključe u programe prevencije.

  VIZIJA
  : Unaprijeđeno zdravlje i kvalitet življenja građana zasnovano na zdravim stilovima života i smanjenom broju mladih koji konzumiraju psihoaktivne supstance.

  MISIJA
  : Kancelarija za prevenciju bolesti zavisnosti i rizičnih ponašanja Kotor  doprinosi razvoju zajednice kroz multisektorsko i multidisciplinarno sprovođenje programa prevencije bolesti zavisnosti i rizičnih ponašanja kod djece i omladine, kao i razvijanje savjetodavnog servisa i promociju zdravih stilova življenja, aktivizma, uključivanja mladih, i volonterizma građana.

  Ciljne grupe na koje su fokusirane aktivnosti Kancealrije obuhvataju:
  djecu i mlade od 11 do 19 godina;
  rizične grupe mladih od 19 do 27 godina;
  roditelje - porodicu;
  odrasle koji rade sa mladima;
  društvenu zajednicu.

  Copyright © 2008. all right reserved. Prevencija Kotor